Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Vymedzenie pojmov
1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.katarinamikuliova.sk je
Katarína Mikulíková
Čáčovská cesta 5314/127
Senica
905 01
IČO: 46771328
DIČ: 1085390247
zapísaná v registri Okresný úrad Senica pod číslom 240-22335
e-mail: kontakt@katarinamikulikova.sk
2. Predávajúcim je
Katarína Mikulíková
Čáčovská cesta 5314/127
Senica
905 01
IČO: 46771328
DIČ: 1085390247
zapísaná v registri Okresný úrad Senica pod číslom 240-22335
e-mail: kontakt@katarinamikulikova.sk
3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.katarinamikulikova.sk je
Katarína Mikulíková
Čáčovská cesta 5314/127
Senica
905 01
IČO: 46771328
DIČ: 1085390247
e-mail: kontakt@katarinamikulikova.sk
4. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na 
www.katarinamikulikova.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet
s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
5. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje
tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
6. Tovarom alebo službou sú všetky predajné produkty zverejnené na stránke www.katarinamikulikova.sk,
ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.
7. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného
vyplnenia objednávkového formulára.
8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky
www.katarinamikulikova.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických
médií (skype, google, messenger).
9. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia
občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi
predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným
zákonníkom.
10. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.katarinamikulikova.sk sú informačnými
produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka
nenesie zodpovednosť za úspechy či neúspechy plynúce z použitia informácií.
Cena
1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente
odoslania objednávky.
Objednávka
1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre
kupujúceho záväznou.
3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo
dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis
nestanovuje inak.
4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.
Platobné podmienky
1. Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.katarinamikulikova.sk je možné platiť nasledovnými
spôsobmi:
a) Platba online prostredníctvom platobnej brány GoPay (online platobnou kartou VISA, VISA
electron, MasterCard, Maestro alebo bankovým prevodom). Platobné metódy sú napojené
na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu
prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných
kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného
a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.
b) Internetovým bankovníctvom (internet bankingom), prevodom z účtu kupujúceho na účet
predávajúceho.
2. Zálohová platba za živé akcie je nevratná. V prípade, že sa kupujúci nemôže dostaviť na rezervovanú živú
akciu, je možné nájsť za seba náhradu alebo individuálne dohodnúť iný termín seminára (kurzu, workshopu)
v prípade, že svoju neúčasť oznámi aspoň 10 dní vopred.
3. Bonusy – všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok (podľa informácie na predajnej stránke daného
produktu na www.katarinamikulikova.sk budú zaslané po uhradení čiastky a uplynutí 14-dennej garancie, ak
nie je na predajnej stránke uvedené inak.
Dodacie podmienky
1. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho elektronickou formou,
pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.
2. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku aj všetky jej podpriečinky (propagácie,
hromadné, spam).
3. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si
ho do hlavného priečinka a mailovú adresu kontakt@katarinamikulikova.sk si pridá do svojho adresára. Takto
si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
4. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie
problému na emailovej adrese kontakt@katarinamikulikova.sk.
Prevod vlastníckeho práva
1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet
kúpnej zmluvy.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo
v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej
zmluvy.
Garancia
1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona
č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od
kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
2. Za svoje produkty Katarína Mikulíková ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 14 dní od
zaplatenia zistíte, že tento produkt nie je pre Vás, vrátime Vám peniaze naspäť.
3. O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu kontakt@katarinamikulikova.sk
spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).
4. Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia
žiadosti o vrátenie peňazí.
5. Kupujúci pri uplatnení garancie s vrátením peňazí na účet je povinný zmazať získané elektronické produkty
(eBook, mp3 nahrávku, video) a je trestné i akékoľvek šírenie ďalej.
Odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu
v lehote 14 dní od zakúpenia elektronického produktu, a to elektronickou formou na e-mail:
kontakt@katarinamikulikova.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového
dokladu a dátumu nákupu.
2. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene produktu poníženou o výdavky
spojené s prijatím platby cez platobnú bránu a teda uhradené tretej strane - prevádzkovateľovi platobnej brány.
Čiastka bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená
bankovým prevodom.
3. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a)
až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho
používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade
kontroly.
3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na 
doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom
korektného vybavenia Vašej objednávky.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na web-stránke na marketingové účely,
súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým
kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných emailov. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
Zodpovednosť za obsah webu
1. Webová stránka www.katarinamikulikova.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia
a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.
Alternatívne riešenie sporov
a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na 
kontakt@katarinamikulikova.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo
alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS
subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ
podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je
dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo
spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len
zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje
sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia
sporu maximálne do výšky 5 eur s DPH.
Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez
predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom týchto
všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú
prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a 
súhlasí s ich znením.
4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení
predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z.,
Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 19.4.2023
Katarína Mikulíková